ม.กาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับ 9 บริษัทเอกชน ลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับ 9 บริษัทเอกชน ลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต