สถานะเปลี่ยนเยียวยาเกษตรกร#ตรวจสอบสิทธ์เงินเยียวยา#ปิดโครงการเยียวยาเกษตรกร#รับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกรเยียวยาเกษตรกร #อยู่ระหว่างการพิจารณาขของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้#ปิดโครงการเยียวยาเกษตรกร#