อัพเดท!เกณฑ์เยียวยาเกษตรกร 2564 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเยียวยา ภัยพิบัต พืช ประมง ปศุสัตว์ประกันรายได้เกษตรกร#หลักเณฑ์การจ่ายเงินชดเชดยเกษตรกร#ประสบภัยพิบัติปี2564.