แจ้งวันตรวจสอบสิทธิ์'เราชนะ'กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน/กลุ่มพิเศษ กลุ่มที่3ตรวจสอบผลการคัดกรอง#กลุ่มพิเศษ#ไม่มีสมาร์ทโฟน สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 …